SEMPRE i Radio Vega

Det börjar bli dags för de infotillfällen som ordnas inom mikroprojektet ”Va kan man jäär som pensionäär”. Tillfällena ordnas runt om i Korsholms kommun med start i Karperö nästa måndag den 28.8 kl. 14.

Igår på förmiddagen kunde man höra en kort intervju med oss i Radio Vega där vi berättade om SEMPRE projektet samt om dessa infotillfällen som ordnas runt om i Korsholms kommun som en del av detta mikroprojekt.

 

 

 

Är du eller någon du känner intresserad av att komma med och ta del av vilka aktiviteter som ordnas för dig som är pensionär i Korsholms kommun så kom med på en trevlig eftermiddag! På tillfällena får Du ta del av information kring vilka aktiviteter som finns tillgängliga för pensionärer i Korsholm. En del olika aktörer som handhar aktiviteter för eller med pensionärer är samlade under tillfällena och berättar/delar ut information kring just de aktiviteter de ordnar. Representerade på tillfällena är bl.a. Korsholms vuxeninstitut, Österbottens kriscenter Valo, Marthaföreningen, Vardagshjälpen och Seniorpunkten.

Datum och platser för tillfällena:

28.8 kl. 14            Karperö, Carpella Strandlid

29.8 kl. 14            Älvbyarna, Skatila uf

30.8 kl. 14            Kvevlax, församlingshemmet

4.9 kl. 14              Smedsby, Seniorpunkten

6.9 kl. 14              Replot skola

7.9 kl. 14              Solf skola

Anmälan för kaffeservering görs till ulrika.haggstrom@novia.fi eller på tfn 044 7805457.

Välkommen med!

Annonser

”Va kan man jäär som pensionäär?”

va kan man jäär som pensionäär - fb

Under gruppdiskussionen som hölls på Seniorpunkten i januari framkom att mera information, gärna samlad, kring vilka aktiviteter som ordnas för pensionärer skulle vara önskvärt. Baserat på önskemål och förslag så ordnar vi i SEMPRE ett nytt mikroprojekt kallat: ”Va kan man jäär som pensionäär?”

Under hösten kommer vi inom mikroprojektet att ordna infotillfällen runt om i Korsholms kommun. På tillfällena får Du ta del av information kring vilka aktiviteter som finns tillgängliga för pensionärer i Korsholm. En del olika aktörer som handhar aktiviteter för eller med pensionärer är samlade under tillfällena och berättar/delar ut information kring just de aktiviteter de ordnar. Representerade på tillfällena är bl.a. Korsholms vuxeninstitut, Marthaföreningen till Vardagshjälpen och Seniorpunkten.

Är Du intresserad av att delta på något av tillfällena så hittar Du information om tid och plats på bilden ovanför. Berätta gärna åt vänner och bekanta om tillfällena!

Obs! Anmälan för kaffeservering görs till ulrika.haggstrom@novia.fi eller på telefon 0447805457.

Transnationellt SEMPRE-möte i Klaipeda

 

Förra veckan deltog vi i vårens transnationella projektmöte som ordnades i Litauen. Tillsammans träffades alla 16 projektpartner där för tre dagars möte. På agendan var bland annat uppdateringar kring projektet, projektaktiviteter, mikroprojekt, utvärdering samt diskussioner kring handboken och övriga projektresultat vi arbetar för. LEN-koordinatorerna fick också tillfälle att tillsammans diskutera kring de lokala nätverken och hur vi tillsammans kan skapa bra projektaktiviteter, mikroprojekt och få både slutanvändare och social service producenter involverade i processen. Förutom projektmöten fick vi också möjlighet att delta i ett studiebesök till rehabiliteringscentret Gabrielius, vilket var ett verkligt inspirerande och givande besök. Med förnyad energi ser vi fram emot vårens projektaktiviteter!

20170404_191627

Närproducerad Livsglädje

Inom mikroprojektet Närproducerad Livsglädje har ett av mikroprojekts aktiviteter dragit i gång denna vecka. Mikroprojektets aktiviteter och grupper baserar sig på information som framkom under en gruppdiskussion kring vilka behov som finns gällande aktiviteter för äldre. Diskussionen hölls på Seniorpunkten i Smedsby i januari och under diskussionen/workshopen framkom vilka aktiviteter äldre i kommunen önskar sig, var det finns behov av dessa aktivteter samt hur man kan ordna grupper och aktiviteter baserat på frivilligarbete eller grupper som drar sig själva. Efter diskussionen har vissa av dessa områden i kommunen valts ut för att starta grupper i. Här ovan foton från en hänt i veckan-diskussionsgrupp.

Inom snar framtid startar en ny grupp i en ny del av kommunen, mer information kommer inom kort!

Workpackage 5 – Utvärdering

Måndagen den 20 mars hölls ett möte på Arlanda för de projekt parter som är ansvariga för utvärderingen inom SEMPRE projektet. Tillsammans funderade vi bland annat över utvärderingen av de olika empowerment verktygen, samt utvärderingen av social service kvalitet.

På översta bilden: Lena Kandelin (Sunderby Folkhögskola), Anna Berlina (Nordregio), Susanne Jungerstam (Yrkeshögskolan Novia), Hauke Siemen (REM Consult), Doris Scheer (Diaconie of Schleswig-Holstein) och Ulrika Häggström (Yrkeshögskolan Novia).

arlanda1arlanda 2

 

Lokala Empowerment Nätverk – LEN

Förra veckans tisdag hade vi LEN-möte tillsammans med deltagare i vårt lokala nätverk. De lokala nätverken inom SMEPRE-projektet kan betså av representanter från offentliga, privata och tredje sektorn. Gemensamt för LEN-deltagarna i vårt nätverk är att de alla på något vis har kontakt med vår fokusgrupp, hemmaboende äldre på landsbygden. Deltagarna i nätverket blir på detta vis vår länk till fokusgruppen. Det är även möjligt för deltagare i vårt lokala nätverk att ordna mikroprojekt inom SEMPRE-projektet och just mikroprojekt var en av punkterna på tisdagens möte. Lägesrapport över de mikroprojekt som redan påbörjats, hur utvärderingen ser ut samt diskussioner kring eventuella nya mikroprojekt var en del utav diskussionerna under dagen.

ny

Närproducerad livsglädje – diskussionstillfälle 24.1.2017

Tisdagen 24 januari ordnades ett diskussionstillfälle för äldre (65+) på Seniorpunkten i Smedsby. Tillfället var en del inom mikroprojektet ”Närproducerad Livsglädje” som just har påbörjats och temat för dagen var aktiviteter för äldre i Korsholms kommun. Sammanlagt deltog drygt 20 personer i workshopen och tillsammans diskuterades frågor så som behov, möjligheter, hinder för deltagande samt vilka resurser som finns gällande aktiviteter.

Först presenterades kort projektet, Seniorpunkten och deltagarna samt information om dagens workshop. Workshopen behandlade dagens ämne både i små grupper och senare i allmänna diskussioner där alla deltagare diskuterade tillsammans.  Workshopen gav många bra idéer och kreativa lösningar på de frågor som behandlades under dagen. Vi är tacksamma för att så många tog sig tid att delta i workshopen och för all den information som vi fick samlat av diskussionerna. Nu ser vi fram emot att fortsätta mikroprojektet baserat på det material och information som togs fram under tillfället.

Foto: Wentjärvi, Häggström

Hemmaboende äldre på landsbygden

Inom projektet har vi som mål att bidra med nya verktyg för social innovation. De verktyg som tas fram utgår från empowerment och delaktighet och görs tillgängliga för producenter av socialservice runt om i Östersjöregionen. Projektet vill ge personer i Östersjöregionens glesbygd – projektparternas fokusgrupper – större inflytande över sin egen framtid samt stärka personernas förmåga att vara delaktiga i den sociala innovationsprocessen. Yrkeshögskolan Novia har hemmaboende äldre på landsbygden som fokusgrupp.

Hur får vi då äldre involverade i den sociala innovationsprocessen?

  • LEN – Genom att skapa ett lokalt nätverk (LEN) som består av representanter från offentliga, privata och tredje sektorn (exempelvis kommuner, organisationer och kyrkan). Med hjälp av LEN samlar vi ihop representanter för vår fokusgrupp (äldre på landsbygden) och tillsammans identifierar vi de äldres servicebehov och skapar tillsammans nya idéer genom att använda stärkande verktyg.

  • MIKROPROJEKT – Projektets olika parter utför mikroprojekt som avser stärka de olika fokusgrupperna. Genom mikroprojekten samverkar äldre och tjänsteproducenter för att utveckla nya eller förbättrade socialserviceformer.

 

blogg1

Mikroprojekt

Med hjälp av LEN (de lokala nätverken) samlar LEN-koordinatorerna representanter för sin fokusgrupp och tillsammans identifierar vi fokusgruppens servicebehov och skapar nya idéer genom att använda stärkande verktyg. Projektparter inom SEMPRE utvecklar och testar stärkande metoder och verktyg och initierar lokala mikroprojekt.

Mikroprojekten är småskaliga initiativ som avser stärka fokusgrupperna och förbättra deras livssituation. Fokusgrupperna, som för vår del är äldre på landsbygden, blir i och med mikroprojekten delaktiga i  processen genom att de är samproducenter av sociala tjänster. Tjänsteleverantörerna fungerar mer som handledare än  utförare av tjänsterna. Genom mikroprojekten samverkar vi med representanter för fokusgruppen och serviceproducenter för att tillsammans utveckla nya eller förbättrade socialserviceformer.

I dags läget har det startats två mikroprojekt inom vårt lokala nätverk. Det ena ordnas av Vasanejdens föreningar för närståendevårdare och det andra av Korsholms kommun inom hemrehabilitering. Nu i januari startar ett nytt mikroprojekt som vi ordnar i samarbete med Seniorpunkten, Korsholms kommun. Läs mer på affischen nedanför för mer information. Ytterligare information finns på vår facebooksida SEMPRE – Social Empowerment in Rural Areas. (https://www.facebook.com/Sempre-Social-Empowerment-in-Rural-Areas-207057953069020/)

flyermp

 

LEN – Local Empowerment Network

bloggbildInom ramen för SEMPRE-projektet bildas lokala nätverk (LEN). Novias lokala nätverk fokuserar främst på äldre (över 65 år) hemmaboendes situation på landsbygden.

De lokala nätverken består av representanter från offentliga och privata sektorn samt tredje sektorn (exempelvis kommuner, kyrkan, organisationer och föreningar). Med hjälp av dessa institutioner samlar LEN-koordinatorer representanter för sin fokusgrupp och tillsammans identifierar de gruppens servicebehov och skapar nya idéer genom att använda stärkande verktyg.

Det nätverk som bildats av Novia består i dagsläget av Vasanejdens föreningar, Domkapitlet i Borgå stift, Pohjanmaan kriisikeskus, Pargas församling, Österbottens förbund, Korsholms kommun, Finlands svenska socialförbund och Folkhälsan.

len-mte-2

Foto: LEN-möte 15.11.2016