Workpackage 5 – Utvärdering

Måndagen den 20 mars hölls ett möte på Arlanda för de projekt parter som är ansvariga för utvärderingen inom SEMPRE projektet. Tillsammans funderade vi bland annat över utvärderingen av de olika empowerment verktygen, samt utvärderingen av social service kvalitet.

På översta bilden: Lena Kandelin (Sunderby Folkhögskola), Anna Berlina (Nordregio), Susanne Jungerstam (Yrkeshögskolan Novia), Hauke Siemen (REM Consult), Doris Scheer (Diaconie of Schleswig-Holstein) och Ulrika Häggström (Yrkeshögskolan Novia).

arlanda1arlanda 2

 

Annonser

Lokala Empowerment Nätverk – LEN

Förra veckans tisdag hade vi LEN-möte tillsammans med deltagare i vårt lokala nätverk. De lokala nätverken inom SMEPRE-projektet kan betså av representanter från offentliga, privata och tredje sektorn. Gemensamt för LEN-deltagarna i vårt nätverk är att de alla på något vis har kontakt med vår fokusgrupp, hemmaboende äldre på landsbygden. Deltagarna i nätverket blir på detta vis vår länk till fokusgruppen. Det är även möjligt för deltagare i vårt lokala nätverk att ordna mikroprojekt inom SEMPRE-projektet och just mikroprojekt var en av punkterna på tisdagens möte. Lägesrapport över de mikroprojekt som redan påbörjats, hur utvärderingen ser ut samt diskussioner kring eventuella nya mikroprojekt var en del utav diskussionerna under dagen.

ny

Närproducerad livsglädje – diskussionstillfälle 24.1.2017

Tisdagen 24 januari ordnades ett diskussionstillfälle för äldre (65+) på Seniorpunkten i Smedsby. Tillfället var en del inom mikroprojektet ”Närproducerad Livsglädje” som just har påbörjats och temat för dagen var aktiviteter för äldre i Korsholms kommun. Sammanlagt deltog drygt 20 personer i workshopen och tillsammans diskuterades frågor så som behov, möjligheter, hinder för deltagande samt vilka resurser som finns gällande aktiviteter.

Först presenterades kort projektet, Seniorpunkten och deltagarna samt information om dagens workshop. Workshopen behandlade dagens ämne både i små grupper och senare i allmänna diskussioner där alla deltagare diskuterade tillsammans.  Workshopen gav många bra idéer och kreativa lösningar på de frågor som behandlades under dagen. Vi är tacksamma för att så många tog sig tid att delta i workshopen och för all den information som vi fick samlat av diskussionerna. Nu ser vi fram emot att fortsätta mikroprojektet baserat på det material och information som togs fram under tillfället.

Foto: Wentjärvi, Häggström

Hemmaboende äldre på landsbygden

Inom projektet har vi som mål att bidra med nya verktyg för social innovation. De verktyg som tas fram utgår från empowerment och delaktighet och görs tillgängliga för producenter av socialservice runt om i Östersjöregionen. Projektet vill ge personer i Östersjöregionens glesbygd – projektparternas fokusgrupper – större inflytande över sin egen framtid samt stärka personernas förmåga att vara delaktiga i den sociala innovationsprocessen. Yrkeshögskolan Novia har hemmaboende äldre på landsbygden som fokusgrupp.

Hur får vi då äldre involverade i den sociala innovationsprocessen?

  • LEN – Genom att skapa ett lokalt nätverk (LEN) som består av representanter från offentliga, privata och tredje sektorn (exempelvis kommuner, organisationer och kyrkan). Med hjälp av LEN samlar vi ihop representanter för vår fokusgrupp (äldre på landsbygden) och tillsammans identifierar vi de äldres servicebehov och skapar tillsammans nya idéer genom att använda stärkande verktyg.

  • MIKROPROJEKT – Projektets olika parter utför mikroprojekt som avser stärka de olika fokusgrupperna. Genom mikroprojekten samverkar äldre och tjänsteproducenter för att utveckla nya eller förbättrade socialserviceformer.

 

blogg1

Mikroprojekt

Med hjälp av LEN (de lokala nätverken) samlar LEN-koordinatorerna representanter för sin fokusgrupp och tillsammans identifierar vi fokusgruppens servicebehov och skapar nya idéer genom att använda stärkande verktyg. Projektparter inom SEMPRE utvecklar och testar stärkande metoder och verktyg och initierar lokala mikroprojekt.

Mikroprojekten är småskaliga initiativ som avser stärka fokusgrupperna och förbättra deras livssituation. Fokusgrupperna, som för vår del är äldre på landsbygden, blir i och med mikroprojekten delaktiga i  processen genom att de är samproducenter av sociala tjänster. Tjänsteleverantörerna fungerar mer som handledare än  utförare av tjänsterna. Genom mikroprojekten samverkar vi med representanter för fokusgruppen och serviceproducenter för att tillsammans utveckla nya eller förbättrade socialserviceformer.

I dags läget har det startats två mikroprojekt inom vårt lokala nätverk. Det ena ordnas av Vasanejdens föreningar för närståendevårdare och det andra av Korsholms kommun inom hemrehabilitering. Nu i januari startar ett nytt mikroprojekt som vi ordnar i samarbete med Seniorpunkten, Korsholms kommun. Läs mer på affischen nedanför för mer information. Ytterligare information finns på vår facebooksida SEMPRE – Social Empowerment in Rural Areas. (https://www.facebook.com/Sempre-Social-Empowerment-in-Rural-Areas-207057953069020/)

flyermp

 

LEN – Local Empowerment Network

bloggbildInom ramen för SEMPRE-projektet bildas lokala nätverk (LEN). Novias lokala nätverk fokuserar främst på äldre (över 65 år) hemmaboendes situation på landsbygden.

De lokala nätverken består av representanter från offentliga och privata sektorn samt tredje sektorn (exempelvis kommuner, kyrkan, organisationer och föreningar). Med hjälp av dessa institutioner samlar LEN-koordinatorer representanter för sin fokusgrupp och tillsammans identifierar de gruppens servicebehov och skapar nya idéer genom att använda stärkande verktyg.

Det nätverk som bildats av Novia består i dagsläget av Vasanejdens föreningar, Domkapitlet i Borgå stift, Pohjanmaan kriisikeskus, Pargas församling, Österbottens förbund, Korsholms kommun, Finlands svenska socialförbund och Folkhälsan.

len-mte-2

Foto: LEN-möte 15.11.2016

 

Välkommen till Novias SEMPRE-blogg

Varmt välkommen till den lokala SEMPRE-bloggen för Yrkeshögskolan Novia i Vasa, Finland! Yrkeshögskolan är en av de 16 projektparterna i det EU finansierade projektet SEMPRE (Social Empowerment in Rural Areas).

På bloggen kommer vi att uppdatera information kring projektet, projektaktiviteter och LEN, vårt lokala nätverk. Ni hittar oss även på Facebook, sidan där heter SEMPRE – Social Empowerment in Rural Areas. Gilla sidan och få uppdateringar om vad som är på gång i projektet för tillfället.

Kommentarer och frågor tas tacksamt emot.

Varma hälsningar från

Projektteamet på Novia

sempre-vasa-close-up